Informace k poskytnutí osobních údajů a souhlasu ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 1. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění smluvních podmínek dojde ze strany dodavatele (Kalenda Jan) ke zpracování osobních údajů odběratele či poptávajícího, příp. dalších fyzických osob zastupujících odběratele (dále jen „osobní údaje“). 2. Správcem osobních údajů bude dodavatel Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:88667847. 3. K tomuto zpracování osobních údajů není vyžadován zvláštní souhlas odběratele či poptávjícího, který by mohl být odvolán. Tím není dotčena možnost odběratele udělit dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely jdoucí nad rámec smlouvy. 4. Odběratel prohlašuje, že za účelem plnění této smlouvy dodá dodavateli výlučně aktuální a platné osobní údaje. 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje budou dodavateli předány pouze v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy. 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu smlouvy a vypořádání práv a povinností z ní vyplývajících, a dále po dobu nezbytnou ke splnění návazných zákonných povinností souvisejících s touto smlouvou (např. daňových či archivačních). Bezodkladně poté budou osobní údaje zlikvidovány. 7. Osobní údaje mohou být dodavatelem předávány třetím stranám, kterými mohou být externí dodavatelé zajišťující plnění části jejích smluvních či zákonných povinností, orgány veřejné moci či jiné subjekty, vůči nimž je dodavatel povinen plnit své zákonné povinnosti, jejichž aktuální seznam bude na požádání sdělen. 8. Odběratel má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na vysvětlení dodavatele týkající se zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a na zajištění nápravy, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a od 25.5.2018 také právo na právo na omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů. 9. Pro případ, že kromě osobních údajů samotného odběratele budou na základě této smlouvy zpracovávány rovněž osobní údaje třetích osob, jimiž na základě platného titulu disponuje odběratel, se smluvní strany dohodly, že budou postupovat jako společní správci ve smyslu ustanovení čl. 26 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V této souvislosti se strany dohodly takto: a. Odběratel se zavazuje dodat dodavateli výlučně osobní údaje, které zpracovává na základě platného právního titulu. b. Informování subjektů údajů o zpracování jejich osobních údajů ze strany dodavatele a o jejich právech s tím souvisejících, včetně informování dle čl. 14 GDPR zajistí odběratel. Ostatní povinnosti správce osobních údajů dle obecně závazných právních předpisů bude každá ze smluvních stran plnit samostatně. c. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost, včetně případů kontroly kterékoli z nich ze strany orgánů veřejné moci. d. V případě porušení povinností odběratele nahradí odběrate dodavateli veškerou újmu tím způsobenou, včetně případných sankcí uložených dodavateli v důsledku takového poručení povinností odběratele ze strany orgánů veřejné moci. 10. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů na vyžádání sdělí dodavatel. Cookies Tento web používá pouze technické soubory cookie nutné pro provoz webu, které nevyžadují souhlas, Tento web NEPOUŽÍVÁ k analýze návštěvnosti marketingové ani analytické soubory cookie. Naše obchodní strategie je založena na ochraně soukromí, které plně respektujeme. Neděláme to, co nám osobně vadí. Distancujeme se od systémového špehování na internetu a předávání marketingových informací, rovněž nezasíláme žádné nevyžádané e-maily s newslettery. Nejsme však schopni zamezit získávání těchto údajů a personalizaci jinými způsoby, např. pomocí internetových prohlížečů a serverů třetích stran. V případě přesměrování pomocí odkazu mimo náš web platí však podmínky webu, na který jste byli přesměrováni (např. on-line Google formuláře). Toto však lze eliminovat volbou vhodného prohlížeče a vyhledávače a vhodným nastavením soukromí zejména v účtu Google.

SOUKROMÍ - OKNOMECHANIK.CZ

605 421 978
I nformace k poskytnutí osobních údajů a souhlasu ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 dle GDPR 1 . Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění smluvních podmínek dojde ze strany dodavatele (Kalenda Jan - KalMont, IČ:88667847) ke zpracování osobních údajů odběratele či poptávajícího, příp. dalších fyzických osob zastupujících odběratele (dále jen „osobní údaje“). 2 . Správcem osobních údajů bude dodavatel Kalenda Jan - KalMont, Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:88667847. 3 . K tomuto zpracování osobních údajů není vyžadován zvláštní souhlas odběratele či poptávjícího, který by mohl být odvolán. Tím není dotčena možnost odběratele udělit dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely jdoucí nad rámec smlouvy. 4 . Odběratel prohlašuje, že za účelem plnění této smlouvy dodá dodavateli výlučně aktuální a platné osobní údaje. 5 . Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje budou dodavateli předány pouze v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy. 6 . Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu smlouvy a vypořádání práv a povinností z vyplývajících, a dále po dobu nezbytnou ke splnění návazných zákonných povinností souvisejících s touto smlouvou (např. daňových či archivačních). Bezodkladně poté budou osobní údaje zlikvidovány. 7 . Osobní údaje mohou být dodavatelem předávány třetím stranám, kterými mohou být externí dodavatelé zajišťující plnění části jejích smluvních či zákonných povinností, orgány veřejné moci či jiné subjekty, vůči nimž je dodavatel povinen plnit své zákonné povinnosti, jejichž aktuální seznam bude na požádání sdělen. 8 . Odběratel právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na vysvětlení dodavatele týkající se zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a na zajištění nápravy, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a od 25.5.2018 také právo na právo na omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů. 9 . Pro případ, že kromě osobních údajů samotného odběratele budou na základě této smlouvy zpracovávány rovněž osobní údaje třetích osob, jimiž na základě platného titulu disponuje odběratel, se smluvní strany dohodly, že budou postupovat jako společní správci ve smyslu ustanovení čl. 26 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V této souvislosti se strany dohodly takto: a . Odběratel se zavazuje dodat dodavateli výlučně osobní údaje, které zpracovává na základě platného právního titulu. b . Informování subjektů údajů o zpracování jejich osobních údajů ze strany dodavatele a o jejich právech s tím souvisejících, včetně informování dle čl. 14 GDPR zajistí odběratel. Ostatní povinnosti správce osobních údajů dle obecně závazných právních předpisů bude každá ze smluvních stran plnit samostatně. c . Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost, včetně případů kontroly kterékoli z nich ze strany orgánů veřejné moci. d . V případě porušení povinností odběratele nahradí odběrate dodavateli veškerou újmu tím způsobenou, včetně případných sankcí uložených dodavateli v důsledku takového poručení povinností odběratele ze strany orgánů veřejné moci. 1 0 . Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů dodavatel na vyžádání sdělí odběrateli.
Cookies Tento web používá pouze technické soubory cookie nutné pro provoz webu, které nevyžadují souhlas, Tento web NEPOUŽÍVÁ k analýze návštěvnosti marketingové ani analytické soubory cookie. Naše obchodní strategie je založena na ochraně soukromí, které plně respektujeme. Neděláme to, co nám osobně vadí. Distancujeme se od systémového špehování na internetu a předávání marketingových informací, rovněž nezasíláme žádné nevyžádané e-maily s newslettery. Nejsme však schopni zamezit získávání těchto údajů a personalizaci jinými způsoby, např. pomocí internetových prohlížečů a serverů třetích stran. V případě přesměrování pomocí odkazu mimo náš web platí však podmínky webu, na který jste byli přesměrováni (např. on-line Google formuláře). Toto však lze eliminovat volbou vhodného prohlížeče a vyhledávače a vhodným nastavením soukromí zejména v účtu Google.

SERVIS OKEN PRO MOST A OKOLÍ - OKNOMECHANIK.CZ

605 421 978